สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การสมัครสมาชิก และกรรมการบริหาร สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

1. ต้องการสมัครเป็นสมาชิกพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่ ฟรี***


2. ต้องการสมัครเป็นกรรมการบริหารสมาคม (ต้องเป็์นสมาชิกตามข้อ 1 ก่อนนะครับ )
 คณะกรรมการบริหารสมาคมประกอบไปด้วย...
1.ฝ่ายวิชาการ 
2.นายทะเบียน
3. เหรัญญิก 
4.บรรณารักษ์
5. ประชาสัมพันธํ 
6.ปฏิคม
7. เลขาธิการ 
รวมกันได้ไม่เกิน 20 คน 
และอนุกรรมการตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  แยกเป็นราย ภูมิภาค และรายจังหวัดครับ 
1.ภาค เหนือ
2.ภาค อีสาน
3.ภาคกลาง
4.ภาคตะวันออก
5.ภาคใต้
 ท่านที่ต้องการสมัคร เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการให้ ระบุดังนี้ครับ 

ชื่อ สกุล .......................... ตำแหน่ง .....................................
สถานที่ทำงาน...............................................................................อำเภอ....................จังหวัด .............
รหัสไปษณีย์..............................
เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ทันที................................................
ไอดีไลน์หรือ เบอร์ไลน์.......................................................................
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร (ระบุเลยครับ )............................................

เสริ็จส่งมาที่ เมล์ tessaban2009@gmail.com  .ให้ระบุหัวเรื่อง ว่า กรรมการบริหารสมัคร......

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น

#วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา
รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๔ เรื่อง เสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๑. โครงสร้างและอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ปประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล
๓. การปฏิรูประบบการบริหารเมืองพัทยา และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองพัทยาและท้องถิ่นโดยรอบ
๔. การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองลักษณะพิเศษ
อย่างไรก็ดี สปท. ก็ได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในบางมาตราที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อให้คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ปรับปรุงภายในระยะเวลาเจ็ดวัน นับตั้งแต่กฎหมายฉบับบนี้ผ่านความเห็นชอบจาก สปท. และ ครม. ภายในระยะเวลาหนึ่งปีกว่าๆ คงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นสู่การปฏิรูปที่เราหวังไว้
ขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นผ่านมายังคณะอนุกรรมการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป


วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเตรียมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเตรียมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ โดย นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานอนุกรรมาธิการ
‪#‎เรื่องพิจารณา‬
๑. พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ หมวดปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม
๒. พิจารณาศึกษาเตรียมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ๓
‪#‎เวลา‬ ๐๙.๓๐ นาฬิกา
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ โดย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานอนุกรรมาธิการ
#เรื่องพิจารณา : พิจารณาการขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ โดยเชิญ นายพลเดช ปิ่นประทีป และ นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ร่วมประชุมในครั้งนี้...
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๓
#เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา
ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก.ท. ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ โดย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ประธาน แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ ชั้น ๕ อาคาร ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

‪#‎ประมวลภาพ‬ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙‪#‎ประมวลภาพ‬ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ และสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติต่อการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยั่งยืน ณ ห้องมารีนบอลรูม โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช พัทยา จัดโดย สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลเมืองมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
สมาคมพนักงานฯ ขอขอบคุณ
- ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย
- อดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชน ตลอดทั้งผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ทุกท่าน ครับ...

ประชุม‬ : คณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่‬ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ‪#‎ประชุม‬ : คณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๑๓-๒๑๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
‪#‎เรื่องพิจารณา‬ : พิจารณาภาระกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยเชิญ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ประชุม‬ : คณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๙

‪#‎วันอังคารที่‬ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา
‪#‎ประชุม‬ : คณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๙ โดยเชิญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสมาคมองค์การบริการส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
‪#‎เรื่องพิจารณา‬ : พิจารณาศึกษาภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปวันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

สรณะ เทพเนาว์ รายการมองรัฐสภา 14มีนาคม2559 ยุบไม่ยุบ ควบรวมไม่ควบ ท้องถิ่นไทยจะก้าวไปอย่างไร

สรณะ เทพเนาว์ รายการมองรัฐสภา 14มีนาคม2559  ยุบไม่ยุบ ควบรวมไม่ควบ ท้องถิ่นไทยจะก้าวไปอย่างไร
สรณะ เทพเนาว์ รายการกรรมาธิการพบประชาชน 15มีนาคม2559
 - แล้วลืมไปพบกันที่ พัทยา 22-25 มีนาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สัมมนาทางวิชาการ** ยุทธศาสตร์ชาติต่อการปฏิรูปองค์กรปกครองอย่างยั่งยืน** 22-25 มีนาคม 2559

- เกณฑ์ ยุบรวม อปท เป็นอย่างไร?
เทศบาลตำบลมี ซี 9 ได้ไหม?
ช่วงแช่แข็ง สอบขึ้นบัญชี 9 รอบรรจุ จะบรรจุได้ไหม ในเทศบาลตำบล?
ขนาดเทศบาลตำบล มีเกณฑ์กำหนดอย่างไร?
อบต.ยุบรวม ยกฐานะ หมดใช่ไหม?
อบจ.ยุบ เปลี่ยนเป็น อะไร ข้าราชการ อบจ ไปไหน?อปท เกิน 40% มาตรา 44 ช่วยได้ไหม ?ฐานภาษี อปท จะเป็นอย่างไร?เลือกตั้งไหม?หน้าตารัฐธรรมนูญใหม่เป็นอย่าง?
ฯลฯ. ทุกคำถาม มีคำตอบ ในงานสัมมนาทางวิชาการ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ปาล์มบีช พัทยา. 22-25 มีนาคม 2559 นี้

ประสานหน้าห้องผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการตอบรับร่วมเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาสมาคมฯ ๒๒-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่‬ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ประสานหน้าห้องผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการตอบรับร่วมเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาสมาคมฯ ๒๒-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และถือโอกาสไหว้พระ ณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
‪#‎เวลา‬ ๑๓.๓๐ นาฬิกา ประชุมร่วม ๓ ก. (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.) ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติต่อการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ประจำปี 2559
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม 

วันอังคารที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙
เวลา   ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐   น. - ลงทะเบียน  รับกระเป๋าเอกสาร
- พบปะกับคณะกรรมการบริหารสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
และรับชมวีดีทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการบรรยาย
เวลา   ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐   น. กล่าวต้อนรับและชี้แจงโครงการ

โดย   นายสรณะ  เทพเนาว์
- นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
- คณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
- อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

    นายแพทย์กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์
- นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
- อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

    รองศาสตราจารย์ ยุทธพร  อิสรชัย
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เวลา   ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐   น. บรรยายพิเศษเรื่อง  “การพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. ...
และการดำเนินการประชามติ”

 โดย   รศ.วุฒิสาร  ตันไชย
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
เวลา   ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๐   น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา   ๑๔.๔๐ – ๑๖.๓๐   น. บรรยายพิเศษเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ฉบับ  พ.ศ..”

โดย   พลเอกศุภวุฒิ  อุตมะ
     เลขานุการคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพุธที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๙
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐   น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง"ยุทธศาสตร์ชาติต่อการปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยั่งยืน"ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับที่..พศ...

โดย   พันตำรวจตรี ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ
ประธานอนุกรรมาธิการ (กมธ.) จัดทำกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ
เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐   น. บรรยายเรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น”

โดย   นายชัยวุฒิ วุฒิรักษ์
เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕   น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา  ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐   น. พิธีเปิดและปาฐกถาเรื่อง “กระบวนการนิติบัญญัติกับการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปกฎหมาย   ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน”

โดย   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เวลา  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐   น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐   น. บรรยายเรื่อง  “การตรวจสอบของ สตง. ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

โดย   นางชลาลัย  สุขสถิตย์
ที่ปรึกษาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. บรรยายพิเศษเรื่อง  “แผนปฏิบัติการเพ่ิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง

โดย   นายปริญญา นาคฉัตรีย์
ประธานกรรการมาตรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๙
เวลา  ๐๘.๔๕ – ๐๙.๕   น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "มุมมอง:ทัศนะการปฏิรูปองค์กรปครองส่วนท้องถิ่นในบริบทใหม่"

โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี

เวลา  ๐๙.๔๕ – ๑๐.๔๕   น. บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาท ป.ป.ท. ต่อการป้องกันและการทุจริตใน   ภาครัฐ”

โดย   นายประยงค์  ปรียาจิตต์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
เวลา  ๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐   น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐   น. บรรยายเรื่อง “การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”

โดย   นายอุทิศ บัวศรี
ผู้ช่วยเลขาธิการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เวลา  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐   น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๑๐   น. บรรยายพิเศษเรื่อง  “การกำหนดแนวทาง Road – Map และวิธีการขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญสู่การปฏิรูปประเทศไทย”

 โดย   นายอลงกรณ์  พลบุตร
รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เวลา  ๑๔.๑๐ - ๑๔.๒๕   น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา  ๑๔.๒๕ - ๑๗.๐๐   น. เสวนาและวิพากษ์เรื่อง “แนวโน้ม ร่าง พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. .... ว่าด้วย “การควบรวม  ยุบรวม  อปท.”
และ  การปลดล็อคการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิก
สภาท้องถิ่น  ตามมาตรา ๔๔  ผลดี – ผลเสีย  อย่างไร?”

โดย   นายพงศ์โพยม  วาศภูติ
     อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

   รศ.วุฒิสาร ตันไชย
อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

นายกฤช  เอื้อวงศ์
    ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนการเมืองและการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

          นายวัลลภ  พริ้งพงษ์  
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ (สปท.)

   นายเกรียงไกร  ภูมิเหล่าแจ้ง
- นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
- อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์
- เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
- อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศ
ผู้ดำเนินการเสวนา

นายบุญเลิศ   คชายุทธเดช
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ      ด้านการเมือง
- อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
วันศุกร์ที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๙
เวลา  ๐๘.๔๕ – ๑๐.๐๐   น. อภิปรายเรื่อง “กรอบการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”

โดย   นายณรงค์  เชื้อบุญช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕   น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา  ๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐   น.บรรยายพิเศษเรื่อง  “แนวทางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นและ
ทิศทางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น , ความก้าวหน้าของระบบแท่ง  ,     การแก้ไขปัญหาเงินเกินร้อยละ ๔๐ ,  แนวทางกำหนดบัญชีเงินเดือนใหม่ของข้าราชการท้องถิ่น  ,  ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพต่าง ๆ  การปรับปรุงสายงานและมาตรฐานตำแหน่ง  ,  ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  เป็นต้น   นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


นายยอด  กลิ่นเกสร
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐   น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  ๑๓.๐๐ –– ๑๖.๓๐   น. สรุปการประชุมใหญ่  และปิดการสัมมนาฯ

*************************************

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม 

นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย