สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

24 เมษายน ของทุกปีคือวันเทศบาล


กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็น"วันเทศบาล" และได้แจ้งให้เทศบาลทั่วประเทศ เทศบาลเมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลเป็นประจำทุกปี เช่น การทำบุญตักบาตร การรณรงค์ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น การจัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่เป็นพิเศษ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาท และภารกิจของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน ในปีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ได้ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ได้จัดให้มีโครงการวันเทศบาลขึ้น เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วกัน โดยมีกิจกรรมพิเศษ เช่น ทำบุญตักบาตร กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และจัดบอร์ดแสดงผลงาน

https://youtu.be/TdFTY2anrBk

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง “มุมมอง : ทัศนะบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติต่อการปฏิรูปกฎหมายภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

บรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น”

ร่าง พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น”

กล่าวต้อนรับและชี้แจงโครงการ สัมมนาเชิงวิชาการ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย 21 มีนาคม 2560

บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การทุจริต/ความโปร่งใส/การตรวจสอบของ สตง. ต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยสู่อนาคต ๔.๐ (พ.ศ. ๒๕๗๕)”

ภารกิจการขับเคลื่อนปฏิรูป ๑๑ ด้านต่อคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศและเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายท้องถิ่น โดย แม่น้ำ ๓ สาย”

บรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น”

ความก้าวหน้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นของระบบแท่ง , การปรับปรุงสายงาน , การเทียบตำแหน่ง

เรื่อง “มุมมอง : ทัศนะบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติต่อการปฏิรูปกฎหมายภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯ วันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล


การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯ ของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ ประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ เลขา ป.ย.ป. ศาสตราจารย์ มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ คนที่ ๑ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการ ป.ป.ท. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ประธาน ก.ถ. สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
http://www.มวยไทยจตุรทิศ.com/s2560/projet60.pdf

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

ยืนยันการสัมมนาทางวิชาการสมาคมพนักงานเทศฯเดินหน้าเต็มที่ วันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐
#เวลา ๐๙.๐๕ - ๐๙.๕๕ นาฬิกา
รายการ #มองรัฐสภา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา NBTสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ผู้ดำเนินรายการโดย คุณสมาน งามโขนง
#ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางขับเคลื่อนการปฏิรูปท้องถิ่น ร่วมกับ คุณชาลี เอียดสกุล สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ด้านการปกครองท้องถิ่น
และโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯ ของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ ประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ เลขา ป.ย.ป. ศาสตราจารย์ มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ คนที่ ๑ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการ ป.ป.ท. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ประธาน ก.ถ. สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
   **ขณะนี้  วิทยาผู้ทรงคุณวุฒิ ตามกำหนดการได้ตอบรับการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ครบทุกท่านแล้ว ****

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

สัมมนาเชิงวิชาการ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”2560

วันอังคารที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.         - ลงทะเบียน  รับกระเป๋าเอกสาร
                                      - พบปะกับคณะกรรมการบริหารสมาคมพนักงานเทศบาลแห่ง ประเทศไทย
                                        และรับชมผลงานวีดีทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                        ประกอบการบรรยาย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐  น.        กล่าวต้อนรับและชี้แจงโครงการ   

                                      โดย  l นายสรณะ  เทพเนาว์
   - นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
- คณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
- สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
- อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

                                   l นายแพทย์กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์
- นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
- อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

                                                l ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชาญ  กงวรเวช
-   อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๔๕  น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายท้องถิ่น             โดย แม่น้ำ ๓ สาย” 

                                      โดย  l  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย
-   รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐  น.        พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง “ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... / ร่าง พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น”

                                                                        l นายวัลลภ  พริ้งพงษ์
-   ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
            สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วันพุธที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ ๐๙.๓๐ น.          ประธานพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มุมมอง : ทัศนะบทบาท
                                      ฝ่ายนิติบัญญัติต่อการปฏิรูปกฎหมายภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน”

                                      โดย  l  ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร  วิชิตชลชัย
                                                - ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.         ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “บทบาทของรัฐธรรมนูญในการคลี่คลายวิกฤตการณ์  ทางการเมืองไทย”

                                      โดย  l  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์
-   ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕  น.        พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐  น.        ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปในความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อกฎหมายที่จะต้องทำภายหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ”

                                      โดย   l  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม
- รองนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน
- ประธานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์        
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน                   
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐  น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ คตช. และการใช้ ม.๔๔ ต่อการทุจริตภาครัฐ” 

                                      โดย  l  นายประยงค์  ปรียาจิตต์ 
                                               - เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕  น.        พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๖.๓๐  น.         บรรยายพิเศษ เรื่อง “การทุจริต/ความโปร่งใส/การตรวจสอบของ สตง. ต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 

                                      โดย  l  นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส
-   ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๔๕  น.        ปาฐกถาพิเศษ “ภารกิจการขับเคลื่อนปฏิรูป ๑๑ ด้านต่อคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศและเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ” 

                                      โดย  l  นายอลงกรณ์  พลบุตร
-   รองประธานสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ คนที่ ๑
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐  น.         พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

                                      โดย  l  นายจรินทร์  จักกะพาก
-   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐  น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐  น.         ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยสู่อนาคต ๔.๐  (พ.ศ. ๒๕๗๕)”

                                      โดย  l ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์
-   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
    ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการ
    สร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕  น.         พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐  น.         บรรยายพิเศษ  เรื่อง “กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น”

                                      โดย  l นายพงศ์โพยม  วาศภูติ
  - ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล                    
     ส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
  - อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ อดีตประธานคณะกรรมาธิการ              ปฏิรูปด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันศุกร์ที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕  น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓”

                                      โดย  l นายณรงค์  เชื้อบุญช่วย
-   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐  น.         บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความก้าวหน้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นของระบบแท่ง , การปรับปรุงสายงาน , การเทียบตำแหน่ง , การประเมินผลการปฏิบัติงานของ   พนักงานจ้าง , ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติในสายอาชีพต่าง ๆ , องค์กรพิทักษ์ระบบ  คุณธรรม” 

                                      โดย  l นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ
-   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.         สรุปการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสมาคมพนักงานเทศบาล                                              แห่งประเทศไทย และปิดการสัมมนาฯ

***************************************************

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
*** หนังสือขออนุญาตจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและโครงการ  คลิกดาวน์โหลด***

นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย