สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ความเคลื่อนไหวเทศบาล

New Document ความเคลื่อนไหวของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาล

ceo.gif


เรียนท่านสมาชิกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่รักทุกท่านข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวต่างๆ
สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

-
เผยแพร่เมื่อ 23 ก.พ. 2013 รายการห้องข่าวสุดสัปดาห์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ สัมภาษณ์ นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ในประเด็น "ร่วมคิดร่วมปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย" ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 19.30 - 20.30 น.
พิธีเปิดการประชุมสัมนาทางวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่พัทยา ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2556
รายการท้องถิ่นสนทนา ช่องมหาดไทยแชนแนล สัมภาษณ์ นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ด้านบทบาทของสมาคมพนักงานแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สั่งซื้อหนังสือ

 ร่าง พรบ.ยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล

การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขอให้ท่านได้ช่วยกันวิพากษ์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับ เพื่อจะได้นำข้อมูลในการแสดงความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการฯต่อไป การจัดตั้งกองทุนฯในครั้งนี้จะมีหน้าตาอย่างไรก็อยู่ที่พวกเราชาวท้องถิ่นต้องช่วยกันผลักดันดัวยนะครับ
ก็เป็นความพยายามในการผลักดัน ให้มีการ การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมข้าราชการ และพนักงานจ้างท้องถิ่น(แห่งประเทศไทย) และองค์กรภาคีต่างๆ ของท้องถิ่น เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตรงได้เหมือนกับข้าราชการพลเรือน ซึ่งก็ขอสรุปดังนี้
1. กฎหมายที่ให้อำนาจในการจัดตั้ง ได้ในปัจจุบันคือ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 9 โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ในการดูแลของ สปสช. เหมือนกับ ที่ใช้กับข้าราชการพลเรือนในปัจจุบัน
2. องค์กรปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมกับกองทุนได้ตามหลักความสมัครใจ (ท้องถิ่นมีอิสระไม่สามารถบังคับได้) และเมื่อเข้าร่วมกองทุนแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์ จาก สปสช.เท่านั้นไม่อาจใช้สิทธิจากหลักเกณฑ์เดิมได้ โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา โดย อปท.ต้องจ่ายเงินในส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับกองทุน ตามหลักเกณฑ์ที่ ตกลงกับ สปสช. ดังนี้
2.1. หากให้ข้าราชการท้องถิ่น ได้รับสิทธิการรักษาพยบาล ทุกโรค ทุกโรงพยาบาลโดยไม่จำกัดเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน ต้องสมทบเงิน หัวละ 10,000 – 20,000 บาท /คน/ปี คนมีสิทธิทั้งหมด ประมาณ 800,000 คน ใช้เงินประมาณ 8,000 – 16,000 ล้านบาทต่อปี
2.2. หากให้ข้าราชการท้องถิ่นได้รับสิทธิ การรักษาพยาบาลตามเงื่อนไข สปสช.และจำกัดการเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่กำหนด ต้องสมทบเงินให้ สปสช. 2,800 บาท /คน/ปี ใช้เงินประมาณ 2,240 ล้านบาท ต่อปี
******สปสช.สมารถดำเนินการได้ทั้ง 2 รูปแบบ****ให้เราเลือกเอา เพื่อนำไปวางแผนต่อไป รายละเอียดรายงานการประชุมแนบ คลิกที่นี่
แสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่

วันนี้ได้มีโอกาสนำคณะกรรมการบริหารสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าพบ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มท. 1 นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ ณ กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำข้อเรียกร้อง ให้ดูแลสวัสดิการรักษาพยาบาล เงินเดือน ที่ล้าหลังกว่าราชการพลเรือน ร่างกฎหมายของข้าราชการส่วนท้องถิ่น การหารือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนท้องถิ่น 17 ธ.ค. 55
คลิกอ่านวารสารทั้งฉบับ

คลิกอ่านรายละเอียด


สมัครสมาชิกสมาคมฯ คลิกที่นี่
 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรค์ต่อการบริหารงานของ อปท.


ตัวแทนข้าราชการท้องถิ่น จาก สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมข้าราชการส่วนตำบลและเทศบาล และตัวแทน ชมรม ของ อปท.เข้าพบอตีดนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อผลักดัน กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เรื่องเล่าจากเกาหลีใต้ คลิกปุ่ม play เพื่อดูครับ


นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นายสรณะ เทพเนาว์ ให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการ "หนึ่งสมองสองมือ" คลิกที่นี่เพื่อดูทั้งหมด

คลิกดูรายละเอียด
นายกสมาคมพนักงานเทศบาลฯเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความกรุณาเลื่อนวาระร่างกฎหมายท้องถิ่นทุกฉบับเข้าสู่สภา ร่วมกับ นายไพร พัฒโน นายก ส.ท.ท. และนายชาตรี อยู่ประเสริฐ เลขาธิการสมาคม อบจ.ฯ
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 17 ก.ย. 53 ... คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


นายกสมาคมฯยื่นหนังสือกฎหมาย พ.ร.บ.กองทุนสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ... ร่างโดย ส.ส.ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์ และแก้ไขปัญหารายได้ของท้องถิ่นที่มีปัญหารายได้ในการบริหารงานในปี งบประมาณ 2553
นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมฯ ----------
ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ......
ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ...
เมื่อว้นที่ 8 ต.ค. 52 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 3201 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 3 นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมฯ ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... ต่อคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร รายละเอียดข่าว


เรื่องเล่าจากเกาหลีใต้ คลิกปุ่ม play เพื่อดูครับ
คลิกดูรายละเอียดของบทสัมภาษณ์
ประมวลความคิดเห็น ในการประชุมวันที่ 28-29 มกราคม 2553 ขอพลังของ ข้าราชการท้องถิ่น ช่วยผลักดันร่างกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ...คลิกอ่านรายละเีอียด

ภาพกิจกรรมการสัมมนาหลักสูตร“ นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่นสำหรับนักบริหารท้องถิ่นที่มีสมรรถนะสูง”
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 23 พฤษภาคม 2552
ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร และมหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


           ภาพบรรยากาศงานสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย การสัมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 2 – 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552 ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger อิมแพคเมืองทองธาน


นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย