สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

การตรวจสอบของ สตง.ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


บรรยายพิเศษ เรื่อง “การตรวจสอบของ สตง. ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”


วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขึ้นเงินเดือนแล้วครับ มติ26 มีนาคม2558เมื่อวันที่26 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 17.30 น. ภายหลังการเลิกประชุมของ ก กลาง ท้องถิ่นนั้น  พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี ผู้อำนวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้โพสข้อความบนเฟชบุค โดยแจ้งเรื่องสำคัญของ "ผลมติ ก กลาง ประจำวันที่ 26 มี.ค. 58 ในด้านต่างๆ" ดังนี้สวัสดี ครับทุกท่าน วันนี้มีการประชุม ก.กลาง (ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.) ซึ่งได้มีมติในเรื่องสำคัญ ๆ หลายเรื่อง เช่น
1. เห็นชอบให้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ใช้คุณวุุฒิการศึกษาต่ำกว่า ป.ตรี ให้ได้รับค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท โดยเมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วถ้ายังไม่ถึง 10,000 ก็เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเข้าไปรวมอีกให้ถึง 10,000 บาท แต่ถ้ารวมแล้วได้เกิน 10,000 แต่ยังไม่เกิน 13,285 บาท ก็ได้เท่ากับที่รวมได้ แต่ถ้ารวมแล้วได้เกิน 13,285 บาท ก็ให้ได้แค่ 13,285 บาท

2.รับทราบการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ ให้มีการยุบรวมสายงานที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันเข้าเป็นสายงานเดียวกัน เปลี่ยนชื่อตำแหน่งประเภทวิชาการ (สาย 3) โดยเพิ่มคำว่านักวิชาการ หรือนักไว้หน้าชื่อตำแหน่ง เพิ่มสายงานที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของ อปท. ซึ่งจะทำให้สายงานของ อปท. ที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวน 140 สายงาน คงเหลือ 99 สายงาน

3.มาตรการชลอการสอบแข่งขันของ อปท. เห็นชอบให้ อปท. ที่ชลอการสอบแข่งขันตามหนังสือ ที่ ว129 ลงวันที่ 24 ธ.ค.57 และ ว24 ลงวันที่ 11 มี.ค. 58 ดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 ในขั้นตอนต่างๆ อย่างเคร่งครัด 
ความหน้าของระบบแทงและยกเลิกระบบซีของข้าราชการท้องถิ่น

รัฐธรรมนูญ ใหม่ท้องถิ่นจะแข็งแกร่งกว่าเดิม ระบบการบริหารงานบุคคลที่ทำอยู่ ก็คงอยู่
ท้องถิ่นจะเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม กถ.ก็มีเหมือนเดิม มีชุดเดียว มีไม่มากเหมือนปัจจุบันเป็น ก.เดียว
ระบบต่างๆ ไม่แตกต่างไปกว่าเดิม แต่จะเน้นการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ การโยกย้าย อาจจะใช้ องค์กรกลางเป็นผู้ย้าย

หัวสำนักงาน กถ.
มีการออกประกาศ กถ ฉบับที่ 4 เป็นการออกเป็นระบบแท่ง เหมือนพลเรือน 26 ธันวาคม 2557
วิจัยมาจากปี 2551 มาเสร็จ ปี 2553 มีการตั้งกรรมการมาศึกษาวิเคราะห์ ตลอดระยะเวลา หลายปีเพื่อความก้าวหน้าของ ข้าราชการท้องถิ่นกับข้าราชการอื่น
มีการยุบรวมเหลือ 99 สายงาน จะประชุม 16 เม.ย 58
มีการกำหนดมาตรตำแหน่งใหม่ทั้งหมด เพื่อให้โอนย้ายหากันได้ทุก ท้องถิ่น
ประกาศ กถ. กำหนดไว้ 4 ประเภท บริหาร อำนวย วิชาการ ทั่วไป
บริหาร  ปลัด รองปลัด
อำนวยการ ผอ หัวหน้าส่วน
วิชาการ สาย ปริญญาตรี  ไปได้ถึง เทียบเท่า ซี 8 สายใครสายมัน (ไปชำนาญการพิเศษ ไม่ต้องประเมินงานไปเลย)
ทั่วไป ต่ำกว่า ป.ตรี ไปถึงอาวุโส หรือเทียบเท่า 7 ได้เลย

การเลื่อนในระดับที่สูงขึ้น ต้องผ่านหลักสูตร อบรมที่ ก.กลาง กำหนด (ต้องเข้าโรงเรียน)ถึงจะแต่งตั้งได้
การเลือนขึ้นเงินเดือน จะสร้างหลักเกณฑ์ ใหม่ จะเลื่อนเงินเดือนแบบขั้นเหมือนเดิม (ไม่เลื่อนเป็น เปอร์เซ็นต์) ผลงาน 6 เดือนจะมีผลงาน 4 -7 เรื่อง ต้องทำเป็นข้อตกลงกับ ผู้บังคับบัญชา
การสรรหาบุคคล ต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถ และทักษะการทำงาน
ตอนนี้ยังคงต้องใช้ พรบ.การบริหารงานบุคคล 2542 ต่อไป และ ก.กลาง จะต้องไปทำมาตรฐานทั่วไป ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี
จะมีการประเมินผลและเยียวยา ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบการเข้าสู่ระบบแท่ง

จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายจัดตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วย ให้มี ก.เดียว ให้การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย มาอยู่ส่วนกลาง
ให้ปลัดดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งหมด ท่านนายกฯ ดูแลท่านปลัด
จะเข้าแท่ง 1 มกราคม 2559
เรื่อง สำคัญ
1.ปรับบัญชีเงินเดือน 4 % ขั้นปรับไป 3 ขั้น  บัญชี 4 เสร็จไปแล้ว
2.ปรับเงินเดือน ระดับ ซี 7 ลงมา แท่ง ได้ 4  %  ระบบขั้น ได้ 1 ขั้น
3.ปรับ บัญชี 4 เสร็จไปแล้ว   16 เมษายน 2558 เข้าประชุมใหญ่ และ ก.กลาง ต้องไป แก้มาตรฐานทั่วไปครับ

การปรับเงินเดือน การให้ได้รับเงินเดือน เป็นหน้าที่ ก.กลาง  ระดับซี 7 ลงมาจะได้รับแน่นอน 1 ขั้น

เข้าแท่งแล้วแต่จะรับเงินเดือนเป็น ขั้น แต่ของแต่ละแท่ง (ของใครของมัน)
เงินประจำตำแหน่ง  อำนวยการทั้งหมด คือ นักบริหารทั้งหมด ได้เงินประจำตำแหน่ง
ที่ไหนเงินเดือนเกิน 40 % จะต้องไปบริหารให้ดี เพราะผิดกฎหมาย สิทธิประโยชน์ จะตามมามากมาย
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ให้ส่งกลับมาด่วนตามหนังสือที่แจ้งไป
ต่อไปการเลื่อนตำแหน่งระดับจะต้องผ่านการอบรม ทุกคน หรือเข้าโรงเรียน

โครงสร้าง เทศบาล เป็นสามัญ กับ ใหญ่ คนที่กระทบคือ ปลัดเทศบาล 7
ผอ ทุกตำแหน่ง จะเป็นอำนวยการ กลาง

หัวหน้าฝ่ายเป็นอำนวยการต้น

บรรยายกาศ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปี 2558


สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย และสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี ๒๕๕๘
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่”
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น สภาปฏิรูปแห่งชาติ
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เสวนาเรื่อง “การควบรวม ยุบรวม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

กำหนดการสัมนาเชิงวิชาการ“ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่”


   
     
                                                                                     

                                            


กำหนดการโครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย และสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี ๒๕๕๘
เรื่อง ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น สภาปฏิรูปแห่งชาติ
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

***************************
วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.         ลงทะเบียน รับกระเป๋าเอกสาร
                                      กล่าวต้อนรับและชี้แจงโครงการ โดย
   นายสรณะ เทพเนาว์
นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

 เวลา ๐๘.๑๕ - ๐๙.๑๕ น.       พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาลต่อการ
ปฏิรูปสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น” โดย

นายวิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
๐๙.๑๕ - ๑๐.๐๐ น.            อภิปรายเรื่อง ...บทบาทของพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อการสนองพระคุณแแผ่นดิน โดย

·       หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
       รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๒.๑๕ น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทอำนาจหน้าที่ด้านการปฏิรูปแรงงานของท้องถิ่น” โดย...

·       พลโท เดชา  ปุญญบาล
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.         ปาฐกถา บทบาทสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย...

·           นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.        พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๔๕ ๑๕.๔๕ น.       บรรยายพิเศษ เรื่อง การพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ....ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย...

·       ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
เวลา ๑๕.๔๕ - ๑๖.๔๕ น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการเลือกตั้ง แบบประเทศเยอรมัน Model” โดย...


·       ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๔๕ – ๐๙.๔๕ น.        ปาฐกถา เรื่อง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดย...

·       นาย สุธี มากบุญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๐.๔๕ น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง การร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น โดย...

·       นายพงศ์โพยม  วาศภูติ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประธานกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น.         พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.         อภิปรายเรื่อง บทบาทข้าราชการส่วนท้องถิ่นต่อการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดย


·                   พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ ๑๔.๐๐ น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง วิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถิ่นต่อการปฏิรูปท้องถิ่นไทยในภาพรวม โดย...

·       นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ น.         พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๖.๓๐ น.         เสวนาเรื่อง การควบรวม ยุบรวม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

·                   นายมานิจ สุขสมจิตร
รองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คนที่สอง

·                   ศ.ดร.นครินทร์  เมฆไตรรัตน์
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

·                   รศ.ดร.วุฒิสาร  ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

·                   นายวัลลภ พริ้งพงษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการปกครองท้องถิ่น

·                   นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์
เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการปกครองท้องถิ่น
ผู้ดำเนินการเสวนา

·                   นายอลงกรณ์ พลบุตร
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ            
วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.           บรรยายพิเศษ เรื่อง  การปฏิรูปแก้ไขปัญหาการทุจริตของ                    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย...

·       นายประสาท  พงษ์ศิวาภัย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.           พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๑๕-๑๑.๑๕ น.           บรรยายพิเศษ เรื่อง ความก้าวหน้าของระบบแท่งและยกเลิกระบบซีของข้าราชการท้องถิ่น โดย...

·                   นายปริญญา นาคฉัตรีย์
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เวลา ๑๑.๑๕-๑๒.๐๐ น.           บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นและทิศทางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นปี ๒๕๕๘, โบนัสรูปแบบใหม่, การแก้ไขปัญหาเงินเกินร้อยละ ๔๐,แนวทางกำหนดบัญชีเงินเดือนใหม่ของข้าราชการท้องถิ่น, ค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ, ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพต่างๆ การปรับปรุงสายงาน และมาตรฐานตำแหน่ง ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ, องค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรม โดย

·                   ดร. สุรเกียรติ ฐิตะฐาน
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
อนุกรรมาธิการบริหารทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น
 สภาปฏิรูปแห่งชาติ

·                   นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
อนุกรรมาธิการและเลขานุการบริหารทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.         อภิปรายเรื่อง บทบาทอำนาจหน้าที่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น เพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน โดย

·                   นายอำพล  วงศ์ศิริ
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
สำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ น.         พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๕.๑๕ น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง การตรวจสอบของ สตง. ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย...

·                   นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
เวลา๑๕.๑๕ ๑๖.๓๐ น.         สรุปการประชุมใหญ่สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
และปิดการสัมมนา

*************************************

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การสัมนาครั้งนี้ถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต 
และ บันทึกเทป โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย The National Broadcasting
Services of Thailand (NBTช่อง 11 เดิม) กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ ฯตัดต่อและออกอากาศในวันถัดไป


นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย