สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

การจ้างเหมาบริการ

รวมระเบียบการจ้างเหมาบริการ และงานพิธีต่างๆ ที่จำเป็นไว้ให้ ท่านแล้ว

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ลำดับที่
เรื่อง
              ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/ว 80 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2533
เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการและสถานที่
2
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/101 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2533
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานของส่วนราชการ
3
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.7/ว 62 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2539
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการบางประเภท
4
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.7/ว 129 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2539
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ
5
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว 6700 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540
เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ
6
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
7
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.7/ว 71 ลงวันที่ 10 กันยายน 2542
เรื่อง การดำเนินการจ้างเอกชนบริการงานยานพาหนะ
8
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.7/ว 112 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2543
เรื่อง ค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ
คำสั่งมอบอำนาจ
1
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 575/2547 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง มอบอำนาจการเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบางประเภท
2
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 576/2547 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง มอบอำนาจการเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบางประเภท
ซ้อมความเข้าใจ
1
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 28596 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2540
เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินการของส่วนราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย