สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนาฯปี2559


หนังสือเชิญประชุมสัมมนาฯ
กำหนดการการสัมมนา
หนังสือกรมส่งเสริมฯอนุญาตให้จัดการประชุมสัมมนา
โครงการประชุมสัมมนา
แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดสาระการประชุมใหญ่ 2559
คลิปเสียงบรรยาย บ่ายวันที่ 22 มีนาคม 2559นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "มุมมอง:ทัศนะการปฏิรูปองค์กรปครองส่วนท้องถิ่นในบริบทใหม่"

บรรยายเรื่อง “การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”

บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาท ป.ป.ท. ปปช. ต่อการป้องกันและการทุจริตใน ภาครัฐ”


สัมมนาวันที่ 24มีนาคม 2559
สัมมนาวันที่ 25 มีนาคม 2559 เช้่าช่วงแรก  การกระจายอำนาจให้แก่ อปท


สัมมนาวันที่ 25 มีนาคม 2559 เช้่าช่วงสอง การบริหารงานบุคคล ซีเป็นแท่ง


บรรยายพิเศษ เรื่อง  “ยุทธศาสตร์ชาติต่อการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ โดย   พันตำรวจตรี ดร. ยงยุทธ  สาระสมบัติ
ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประกอบการบรรยาย
ดาวน์โหลด 1 
ดาวน์โหลด 2


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย