สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สัมมนาทางวิชาการ** ยุทธศาสตร์ชาติต่อการปฏิรูปองค์กรปกครองอย่างยั่งยืน** 22-25 มีนาคม 2559

- เกณฑ์ ยุบรวม อปท เป็นอย่างไร?
เทศบาลตำบลมี ซี 9 ได้ไหม?
ช่วงแช่แข็ง สอบขึ้นบัญชี 9 รอบรรจุ จะบรรจุได้ไหม ในเทศบาลตำบล?
ขนาดเทศบาลตำบล มีเกณฑ์กำหนดอย่างไร?
อบต.ยุบรวม ยกฐานะ หมดใช่ไหม?
อบจ.ยุบ เปลี่ยนเป็น อะไร ข้าราชการ อบจ ไปไหน?อปท เกิน 40% มาตรา 44 ช่วยได้ไหม ?ฐานภาษี อปท จะเป็นอย่างไร?เลือกตั้งไหม?หน้าตารัฐธรรมนูญใหม่เป็นอย่าง?
ฯลฯ. ทุกคำถาม มีคำตอบ ในงานสัมมนาทางวิชาการ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ปาล์มบีช พัทยา. 22-25 มีนาคม 2559 นี้

ประสานหน้าห้องผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการตอบรับร่วมเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาสมาคมฯ ๒๒-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่‬ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ประสานหน้าห้องผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการตอบรับร่วมเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาสมาคมฯ ๒๒-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และถือโอกาสไหว้พระ ณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
‪#‎เวลา‬ ๑๓.๓๐ นาฬิกา ประชุมร่วม ๓ ก. (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.) ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติต่อการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ประจำปี 2559
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม 

วันอังคารที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙
เวลา   ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐   น. - ลงทะเบียน  รับกระเป๋าเอกสาร
- พบปะกับคณะกรรมการบริหารสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
และรับชมวีดีทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการบรรยาย
เวลา   ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐   น. กล่าวต้อนรับและชี้แจงโครงการ

โดย   นายสรณะ  เทพเนาว์
- นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
- คณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
- อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

    นายแพทย์กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์
- นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
- อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

    รองศาสตราจารย์ ยุทธพร  อิสรชัย
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เวลา   ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐   น. บรรยายพิเศษเรื่อง  “การพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. ...
และการดำเนินการประชามติ”

 โดย   รศ.วุฒิสาร  ตันไชย
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
เวลา   ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๐   น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา   ๑๔.๔๐ – ๑๖.๓๐   น. บรรยายพิเศษเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ฉบับ  พ.ศ..”

โดย   พลเอกศุภวุฒิ  อุตมะ
     เลขานุการคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพุธที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๙
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐   น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง"ยุทธศาสตร์ชาติต่อการปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยั่งยืน"ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับที่..พศ...

โดย   พันตำรวจตรี ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ
ประธานอนุกรรมาธิการ (กมธ.) จัดทำกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ
เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐   น. บรรยายเรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น”

โดย   นายชัยวุฒิ วุฒิรักษ์
เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕   น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา  ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐   น. พิธีเปิดและปาฐกถาเรื่อง “กระบวนการนิติบัญญัติกับการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปกฎหมาย   ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน”

โดย   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เวลา  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐   น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐   น. บรรยายเรื่อง  “การตรวจสอบของ สตง. ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

โดย   นางชลาลัย  สุขสถิตย์
ที่ปรึกษาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. บรรยายพิเศษเรื่อง  “แผนปฏิบัติการเพ่ิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง

โดย   นายปริญญา นาคฉัตรีย์
ประธานกรรการมาตรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๙
เวลา  ๐๘.๔๕ – ๐๙.๕   น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "มุมมอง:ทัศนะการปฏิรูปองค์กรปครองส่วนท้องถิ่นในบริบทใหม่"

โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี

เวลา  ๐๙.๔๕ – ๑๐.๔๕   น. บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาท ป.ป.ท. ต่อการป้องกันและการทุจริตใน   ภาครัฐ”

โดย   นายประยงค์  ปรียาจิตต์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
เวลา  ๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐   น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐   น. บรรยายเรื่อง “การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”

โดย   นายอุทิศ บัวศรี
ผู้ช่วยเลขาธิการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เวลา  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐   น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๑๐   น. บรรยายพิเศษเรื่อง  “การกำหนดแนวทาง Road – Map และวิธีการขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญสู่การปฏิรูปประเทศไทย”

 โดย   นายอลงกรณ์  พลบุตร
รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เวลา  ๑๔.๑๐ - ๑๔.๒๕   น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา  ๑๔.๒๕ - ๑๗.๐๐   น. เสวนาและวิพากษ์เรื่อง “แนวโน้ม ร่าง พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. .... ว่าด้วย “การควบรวม  ยุบรวม  อปท.”
และ  การปลดล็อคการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิก
สภาท้องถิ่น  ตามมาตรา ๔๔  ผลดี – ผลเสีย  อย่างไร?”

โดย   นายพงศ์โพยม  วาศภูติ
     อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

   รศ.วุฒิสาร ตันไชย
อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

นายกฤช  เอื้อวงศ์
    ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนการเมืองและการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

          นายวัลลภ  พริ้งพงษ์  
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ (สปท.)

   นายเกรียงไกร  ภูมิเหล่าแจ้ง
- นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
- อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์
- เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
- อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศ
ผู้ดำเนินการเสวนา

นายบุญเลิศ   คชายุทธเดช
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ      ด้านการเมือง
- อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
วันศุกร์ที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๙
เวลา  ๐๘.๔๕ – ๑๐.๐๐   น. อภิปรายเรื่อง “กรอบการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”

โดย   นายณรงค์  เชื้อบุญช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕   น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา  ๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐   น.บรรยายพิเศษเรื่อง  “แนวทางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นและ
ทิศทางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น , ความก้าวหน้าของระบบแท่ง  ,     การแก้ไขปัญหาเงินเกินร้อยละ ๔๐ ,  แนวทางกำหนดบัญชีเงินเดือนใหม่ของข้าราชการท้องถิ่น  ,  ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพต่าง ๆ  การปรับปรุงสายงานและมาตรฐานตำแหน่ง  ,  ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  เป็นต้น   นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


นายยอด  กลิ่นเกสร
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐   น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  ๑๓.๐๐ –– ๑๖.๓๐   น. สรุปการประชุมใหญ่  และปิดการสัมมนาฯ

*************************************

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม 

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เดินหน้าพบประ เรียนเชิญบุคคลสำคัญร่วมเป็นวิทยากรจัดการประชุมสัมนาทางวิชาการของสมาคมฯ


สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย และสัมมนาเชิงวิชาการ
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติต่อการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยั่งยืน ”
ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2559 
-การปฏิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-การยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-รายได้ท้องถิ่น
-การเลือกตั้งเลือกท้องถิ่น
-ผลกระทบและความเจริญก้าวหน้าระบบซีเป็นแท่ง
-สตง.กับการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ปชช.กับการตรวจสอบท้องถิ่น
-ทิศทางรัฐธรรมนูญใหม่
นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย