สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น

#วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา
รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๔ เรื่อง เสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๑. โครงสร้างและอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ปประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล
๓. การปฏิรูประบบการบริหารเมืองพัทยา และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองพัทยาและท้องถิ่นโดยรอบ
๔. การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองลักษณะพิเศษ
อย่างไรก็ดี สปท. ก็ได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในบางมาตราที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อให้คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ปรับปรุงภายในระยะเวลาเจ็ดวัน นับตั้งแต่กฎหมายฉบับบนี้ผ่านความเห็นชอบจาก สปท. และ ครม. ภายในระยะเวลาหนึ่งปีกว่าๆ คงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นสู่การปฏิรูปที่เราหวังไว้
ขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นผ่านมายังคณะอนุกรรมการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป


นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย