สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

#‎มติที่ประชุม‬ เห็นชอบร่างบัญชีโครงสร้างอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (บัญชี ๒)

‪#‎มติที่ประชุม‬ เห็นชอบร่างบัญชีโครงสร้างอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (บัญชี ๒) ในแนวทางที่ ๑ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ หรือวันที่เปลี่ยนเข้าสู่ระบบแท่งเป็นต้นไป สำกรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการได้รับเงินประจำตำแหน่งและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ตามมาตรา ๑๗(๔) มาตรา ๒๔ วรรคเจ็ด และมาตรา ๒๖ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการไปพิจารณาดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง/เพิ่มเติมตามความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของที่ประชุม แล้วนำเสนอ ก.ถ. พิจารณาต่อไป
‪#‎คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น‬

ปลัด'ท้องถิ่น'ค้านโยกย้ายทุก ๔ ปี

ปลัด'ท้องถิ่น'ค้านโยกย้ายทุก ๔ ปี
ข่าว นสพ.มติชนรายวัน ฉบับวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ คอลัมน์ ปกครองท้องถิ่น <หน้า ๒๗>
‪#‎การเข้าสู่ระบบแท่งของท้องถิ่น‬ : เจาะประเด็นร้อนอปท.
‪#‎สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์‬ ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๑๒ วันศุกร์ที่ ๔ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ <หน้า ๘๐> โดย สรณะ เทพเนาว์
นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย


วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประชุม‬ คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

ประชุม‬ คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ โดย นายไพฑูรย์ บุญวัฒน์ ประธานอนุกรรมการ
ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ. ชั้น ๘ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
‪#‎เรื่องเพื่อพิจารณา‬
- การจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (บัญชี ๒)

ads.txt

google.com, pub-4865607100783107, DIRECT, f08c47fec0942fa0