สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

กำหนดการสัมนาเชิงวิชาการ“ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่”


   
     
                                                                                     

                                            


กำหนดการโครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย และสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี ๒๕๕๘
เรื่อง ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น สภาปฏิรูปแห่งชาติ
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

***************************
วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.         ลงทะเบียน รับกระเป๋าเอกสาร
                                      กล่าวต้อนรับและชี้แจงโครงการ โดย
   นายสรณะ เทพเนาว์
นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

 เวลา ๐๘.๑๕ - ๐๙.๑๕ น.       พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาลต่อการ
ปฏิรูปสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น” โดย

นายวิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
๐๙.๑๕ - ๑๐.๐๐ น.            อภิปรายเรื่อง ...บทบาทของพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อการสนองพระคุณแแผ่นดิน โดย

·       หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
       รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๒.๑๕ น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทอำนาจหน้าที่ด้านการปฏิรูปแรงงานของท้องถิ่น” โดย...

·       พลโท เดชา  ปุญญบาล
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.         ปาฐกถา บทบาทสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย...

·           นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.        พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๔๕ ๑๕.๔๕ น.       บรรยายพิเศษ เรื่อง การพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ....ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย...

·       ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
เวลา ๑๕.๔๕ - ๑๖.๔๕ น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการเลือกตั้ง แบบประเทศเยอรมัน Model” โดย...


·       ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๔๕ – ๐๙.๔๕ น.        ปาฐกถา เรื่อง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดย...

·       นาย สุธี มากบุญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๐.๔๕ น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง การร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น โดย...

·       นายพงศ์โพยม  วาศภูติ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประธานกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น.         พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.         อภิปรายเรื่อง บทบาทข้าราชการส่วนท้องถิ่นต่อการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดย


·                   พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ ๑๔.๐๐ น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง วิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถิ่นต่อการปฏิรูปท้องถิ่นไทยในภาพรวม โดย...

·       นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ น.         พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๖.๓๐ น.         เสวนาเรื่อง การควบรวม ยุบรวม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

·                   นายมานิจ สุขสมจิตร
รองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คนที่สอง

·                   ศ.ดร.นครินทร์  เมฆไตรรัตน์
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

·                   รศ.ดร.วุฒิสาร  ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

·                   นายวัลลภ พริ้งพงษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการปกครองท้องถิ่น

·                   นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์
เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการปกครองท้องถิ่น
ผู้ดำเนินการเสวนา

·                   นายอลงกรณ์ พลบุตร
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ            
วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.           บรรยายพิเศษ เรื่อง  การปฏิรูปแก้ไขปัญหาการทุจริตของ                    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย...

·       นายประสาท  พงษ์ศิวาภัย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.           พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๑๕-๑๑.๑๕ น.           บรรยายพิเศษ เรื่อง ความก้าวหน้าของระบบแท่งและยกเลิกระบบซีของข้าราชการท้องถิ่น โดย...

·                   นายปริญญา นาคฉัตรีย์
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เวลา ๑๑.๑๕-๑๒.๐๐ น.           บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นและทิศทางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นปี ๒๕๕๘, โบนัสรูปแบบใหม่, การแก้ไขปัญหาเงินเกินร้อยละ ๔๐,แนวทางกำหนดบัญชีเงินเดือนใหม่ของข้าราชการท้องถิ่น, ค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ, ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพต่างๆ การปรับปรุงสายงาน และมาตรฐานตำแหน่ง ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ, องค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรม โดย

·                   ดร. สุรเกียรติ ฐิตะฐาน
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
อนุกรรมาธิการบริหารทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น
 สภาปฏิรูปแห่งชาติ

·                   นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
อนุกรรมาธิการและเลขานุการบริหารทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.         อภิปรายเรื่อง บทบาทอำนาจหน้าที่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น เพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน โดย

·                   นายอำพล  วงศ์ศิริ
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
สำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ น.         พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๕.๑๕ น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง การตรวจสอบของ สตง. ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย...

·                   นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
เวลา๑๕.๑๕ ๑๖.๓๐ น.         สรุปการประชุมใหญ่สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
และปิดการสัมมนา

*************************************

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การสัมนาครั้งนี้ถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต 
และ บันทึกเทป โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย The National Broadcasting
Services of Thailand (NBTช่อง 11 เดิม) กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ ฯตัดต่อและออกอากาศในวันถัดไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย