เรียนท่านสมาชิกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่รักทุกท่านข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวต่างๆ
สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่
กิจกรรมสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยวันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บทความทางวิชาการของ นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมฯ

ข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ <หน้า ๑๐ คอลัมภ์ การเมืองท้องถิ่น> บทความทางวิชาการของ นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมฯ ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กพร. เรื่อง แนวทางการกำหนดภารกิจภาครัฐ และ การจัดความสัมพันธ์ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น


ประชุมคณะอนุกรรมการสหกรณ์ฯ


๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ชุดที่ ๔๒ ครั้งที่ ๙ ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕
 — ที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


นำคณะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สปช.

ขออนุญาตลงภาพอีกครั้ง เนื่องจากติดขัดทางเทคนิคครับ...นำคณะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สปช. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ในวันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ พร้อมร่วมถ่ายภาพกับว่าที่รองประธาน สปช. คนที่ ๒ นางสาวทัศนา บุญทอง ภายหลังการลงคะแนน^ลับ^ ก็ได้รองประธาน สปช. คนที่ ๒ คือ นางสาวทัศนา บุญทอง


แสดงความยินดีกับ นายดำรงค์ พิเดช สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ


แสดงความยินดีกับ นายดำรงค์ พิเดช สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ วานนี้ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
 

วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บทความพิเศษ ทิศทางและแนวโน้มของการปฏิรูปท้องถิ่นตามกระแสโลก

ข่าวหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ และ
ข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๒๒๔๕๒ หน้า ๑๐ คอลัมน์ <การเมืองท้องถิ่น> : บทความพิเศษ ทิศทางและแนวโน้มของการปฏิรูปท้องถิ่นตามกระแสโลก โดย สรณะ เทพเนาว์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย