สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่
กิจกรรมสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

เดินหน้าเข้าสู่ ‪#‎ระบบแท่ง‬ สำหรับการบริหารงานบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลงนามโดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ครับ...

เดินหน้าเข้าสู่ ‪#‎ระบบแท่ง‬ สำหรับการบริหารงานบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลงนามโดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ครับ...
สรุปรายการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2558 ย้อนรอย งานวิชาการ การปฏิรูปการเมืองไทย


วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สรุปมติ ก.กลาง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558โดยนายสรณะ เทพเนาว์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง กรรมการ ก.ท.

สรุปมติ ก.กลาง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
โดยนายสรณะ เทพเนาว์  ปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง กรรมการ ก.ท.
เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
ต้นเรื่อง ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้วางหลักเกณฑ์และแนวทางการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อปท.ไว้ แต่ในทางปฏิบัติ พบว่า ในกรณีจำเป็นที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดหรือรองปลัด อปท. หรือผู้อำนวยการกองในคราวเดียวกัน หรือมีผู้ดำรงตำแหน่งแต่ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ อันเนื่องมาจากมีลักษณะต้องห้ามหรือเป็นคู่กรณีตามที่กฎหมายบัญญัติ ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคว่า ผู้ใดจะเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล อปท. ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของท้องถิ่นสามารถดำเนินการต่อเนื่องได้อย่างถูกต้อง มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การรักษาราชการแทน
ข้อพิจารณา  เพื่อให้การรักษาราชการแทนปลัดหรือผู้อำนวยการกองแล้วแต่กรณีมีความคล่องตัว สมควรแก้ไขเพิ่มเติมแนวทางการรักษาราชการแทนไว้ โดยเทียบเคียงกับการรักษาราชการแทนตามกฎหมายว่าด้วย การบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งกำหนดว่าให้ผู้ซึ่งมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ดังนี้
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลในเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544  (แก้ไข) ข้อ 16 ในกรณีที่ไม่มีปลัดเทศบาล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดเทศบาลหลายคนให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองปลัดเทศบาลคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งพนักงานเทศบาลซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง  ให้รองปลัดเทศบาลหรือผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองที่มีอาวุโสตามแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

เห็นชอบ การยกเลิกขนาดเทศบาล เป็นประเภทสามัญ
อ.ก.ท.โครงสร้างในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 พิจารณาแล้ว เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ขนาดและระดับตำแหน่งของเทศบาล ดังนี้
1. ประเภทของเทศบาล
       การกำหนดขนาดเทศบาลสามัญ และใหญ่ นั้น อ.ก.ท.โครงสร้าง เห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อเทศบาลจาก เทศบาลสามัญและขนาดใหญ่ แก้ไขเป็นให้มีเทศบาล 2 ประเภท คือ ประเภทสามัญ และประเภทพิเศษ
       ประเภทพิเศษ ระดับตำแหน่งของปลัดเทศบาล คือ ระดับ 9 และระดับ 10 (เฉพาะราย)
                  ประเภทสามัญ  ระดับตำแหน่งของปลัดเทศบาล คือ ระดับ 7/6 (คุ้มครองเฉพาะรายกรณีเทศบาลมีรายจ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเกิน ร้อยละ 35) ระดับ 8 ระดับ 9
              2. โครงสร้างการกำหนดตำแหน่งผู้บริหาร
                   2.1 ให้เทศบาลประเภทสามัญกำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาลเป็นระดับ 8 ผู้อำนวยการกองเป็นระดับ 7 หรือ ระดับ 8 และรองปลัดเทศบาลเป็นระดับ 7 หรือระดับ 8 ตามเงื่อนไขที่กำหนด คือ การกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 8 ให้ยกเลิกเกณฑ์รายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งแต่ 40 ล้านบาท  ขึ้นไป แก้ไขเป็นเทศบาลมีภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.บริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 ไม่เกินร้อยละ 35 และผ่านการวิเคราะห์ค่างานตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ท. กำหนด
                  2.2 ให้เทศบาลประเภทพิเศษกำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาลเป็นระดับ 9 รองปลัดเทศบาลเป็นระดับ 8 หรือ 9 ตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้อำนวยการสำนักเป็นระดับ 9 ตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้อำนวยการกองเป็นระดับ 8 ทั้งนี้ ให้เทศบาลประเภทพิเศษสามารถกำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาลเป็นระดับ 10 ได้เป็นการเฉพาะราย
              3. เกณฑ์การปรับขนาดเทศบาล ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ ดังนี้
                  3.1 เกณฑ์ตัวชี้วัดพื้นฐาน  โดยกำหนดตัวชี้วัดพื้นฐาน จำนวน 5 รายการ
                  3.2 เกณฑ์ปริมาณงาน  โดยกำหนดเกณฑ์ผ่านด้านปริมาณงานต้องได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 60
                  3.3 เกณฑ์ประสิทธิภาพ  โดยให้เทศบาลจัดทำผลงานดีเด่นที่แสดงถึงผลสำฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  ที่เกิดประโยชน์ต่อทางราชการอันเป็นผลเชิงประจักษ์อย่างน้อย 6 ด้าน
              4. บทเฉพาะกาล
                  ให้เทศบาลประเภทสามัญที่ปลัดเทศบาลซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับ 6 และระดับ 7 ปรับโครงสร้างและระดับตำแหน่งปลัดเทศบาลเป็นระดับ 8 ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
                                1.เทศบาลมีภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
              ในปีงบประมาณปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 35 สำหรับเทศบาลใดทีมีภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 35
              ให้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลยังคงเป็นระดับเดิมไปพลางก่อน


2.เมื่อตำแหน่งปลัดเทศบาลปรับเป็นระดับ 8 แล้ว การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลที่ว่าง
             ในครั้งแรก ให้ดำเนินการสรรหาด้วยวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับทีสูงขึ้น
             สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเท่านั้น (ปลัดเทศบาล ระดับ 7/รองปลัดเทศบาล ระดับ 8) หากดำเนินการ
             สรรหาแล้วไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เทศบาลสามารถดำเนินการสรรหาด้วยการ
             โอน/สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น/การคัดเลือกเพื่อรับโอน วิธีการใดวิธีหนึ่ง ตามที่เห็นสมควร


วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประธาน สปช. ยืนยัน หารือนอกรอบ คงกรอบ 37 วาระปฏิรูป และ 6 วาระการพัฒนา


16 มิ.ย. 58 -    ประธาน สปช. ยืนยันผลการรือนอกรอบ คงกรอบ37 วาระปฏิรูป และ 6 วาระการพัฒนาตามแผนเวลาที่กำหนด คาดลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ 5-7 ก.ย. นี้ ก่อนสิ้นสุดวาระ เตรียมเสนอ 5 เอกสารประมวลผลการทำงานต่อรัฐบาล
     นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) กล่าวต่อที่ประชุม สปช. ถึงผลการหารือนอกรอบวานนี้(15 มิ.ย.58)เรื่องแนวทางการทำงานและแผนวาระการปฏิรูปประเทศว่า เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557 คาดจะมีผลให้ สปช. ได้รับร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ในวันที่ 22 ส.ค. 58 และจะมีผลให้ สปช. ต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในวันที่ 5 - 7 ก.ย. 58 และ สปช. ต้องสิ้นสุดวาระปฏิบัติงานทันที ขณะ สปช. สามารถเสนอคำถามในการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญได้ 1 คำถาม อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สปช. ยังคงยืนยันแผนงานตามที่กำหนดไว้เดิมทุกประการ คือทุกคณะกรรมาธิการได้นำเสนอกรอบแนวคิดการปฏิรูป ทั้ง 37 วาระปฏิรูป และ 6 วาระการพัฒนา ก่อนวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา และทำการแก้ไขปรับปรุงก่อนเสนอ สปช.อีกครั้งภายในวันที่ 30 มิ.ย. จากนั้นเสนอ สปช.ให้ความเห็นชอบแผนปฏิรูปดังกล่าว ซึ่งไม่ช้ากว่าวันที่ 22 ส.ค. วันสุดท้ายที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญจากกรรมาธิการยกร่างฯ และหากวาระปฏิรูปใดจำเป็นต้องมีกฎหมายประกอบ และสามารถยกร่างได้ทันย่อมเสนอพร้อมแผนปฏิรูปฉบับสมบูรณ์ได้ทันที พร้อมกันนี้ สปช.ได้ทยอยเสนอแผนปฏิรูปต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)ตามที่ได้ตกลงไว้กับรัฐบาลแล้ว
     ประธาน สปช. กล่าวต่อไปว่า ก่อนหมดวาระ สปช.จะประมวลผลการปฏิบัติงานทั้งหมดเสนอต่อ ครม. ตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ซึ่งจะประกอบด้วย เอกสารวิสัยทัศน์และอนาคตภาพประเทศไทย เอกสารแผนปฏิรูปทั้ง 37 วาระการปฏิรูปและ 6 วาระการพัฒนา รวมทั้งวาระการปฏิรูปเฉพาะ(Quick Win) เอกสารแสดงประเด็นการปฏิรูปหลักซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นกุญแจสำคัญและมีความเชื่อมโยงกับวาระปฏิรูปอื่น ซึ่งรวมถึงเอกสารการปรับกลไกภาครัฐและระบบบริหารราชการแผ่นดินด้วย นอกจากนี้ สปช.เตรียมจัดสัมมนาเฉพาะสมาชิก ในวันพุธที่ 24 มิ.ย. นี้ ที่ ร.ร.รามาการ์เด้นท์
     ทั้งนี้ หลังการชี้แจงถึงผลการหารือนอกรอบแล้ว ประธาน สปช. ได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกในการอภิปรายให้สั้น อภิปรายเฉพาะประเด็นสำคัญซึ่งเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ ประเด็นเห็นต่าง ข้อเสนอตัวชี้วัดเพิ่มเติมในการวัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวในวาระปฏิรูป  เนื่องจาก สปช.มีเวลาการทำหน้าที่อีกไม่มาก

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง