สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่
กิจกรรมสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

สัมมนาเชิงวิชาการ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”2560

วันอังคารที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.         - ลงทะเบียน  รับกระเป๋าเอกสาร
                                      - พบปะกับคณะกรรมการบริหารสมาคมพนักงานเทศบาลแห่ง ประเทศไทย
                                        และรับชมผลงานวีดีทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                        ประกอบการบรรยาย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐  น.        กล่าวต้อนรับและชี้แจงโครงการ   

                                      โดย  l นายสรณะ  เทพเนาว์
   - นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
- คณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
- สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
- อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

                                   l นายแพทย์กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์
- นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
- อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

                                                l ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชาญ  กงวรเวช
-   อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๔๕  น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายท้องถิ่น             โดย แม่น้ำ ๓ สาย” 

                                      โดย  l  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย
-   รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐  น.        พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง “ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... / ร่าง พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น”

                                                                        l นายวัลลภ  พริ้งพงษ์
-   ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
            สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วันพุธที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ ๐๙.๓๐ น.          ประธานพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มุมมอง : ทัศนะบทบาท
                                      ฝ่ายนิติบัญญัติต่อการปฏิรูปกฎหมายภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน”

                                      โดย  l  ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร  วิชิตชลชัย
                                                - ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.         ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “บทบาทของรัฐธรรมนูญในการคลี่คลายวิกฤตการณ์  ทางการเมืองไทย”

                                      โดย  l  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์
-   ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕  น.        พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐  น.        ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปในความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อกฎหมายที่จะต้องทำภายหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ”

                                      โดย   l  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม
- รองนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน
- ประธานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์        
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน                   
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐  น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ คตช. และการใช้ ม.๔๔ ต่อการทุจริตภาครัฐ” 

                                      โดย  l  นายประยงค์  ปรียาจิตต์ 
                                               - เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕  น.        พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๖.๓๐  น.         บรรยายพิเศษ เรื่อง “การทุจริต/ความโปร่งใส/การตรวจสอบของ สตง. ต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 

                                      โดย  l  นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส
-   ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๔๕  น.        ปาฐกถาพิเศษ “ภารกิจการขับเคลื่อนปฏิรูป ๑๑ ด้านต่อคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศและเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ” 

                                      โดย  l  นายอลงกรณ์  พลบุตร
-   รองประธานสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ คนที่ ๑
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐  น.         พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

                                      โดย  l  นายจรินทร์  จักกะพาก
-   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐  น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐  น.         ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยสู่อนาคต ๔.๐  (พ.ศ. ๒๕๗๕)”

                                      โดย  l ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์
-   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
    ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการ
    สร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕  น.         พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐  น.         บรรยายพิเศษ  เรื่อง “กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น”

                                      โดย  l นายพงศ์โพยม  วาศภูติ
  - ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล                    
     ส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
  - อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ อดีตประธานคณะกรรมาธิการ              ปฏิรูปด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันศุกร์ที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕  น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓”

                                      โดย  l นายณรงค์  เชื้อบุญช่วย
-   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐  น.         บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความก้าวหน้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นของระบบแท่ง , การปรับปรุงสายงาน , การเทียบตำแหน่ง , การประเมินผลการปฏิบัติงานของ   พนักงานจ้าง , ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติในสายอาชีพต่าง ๆ , องค์กรพิทักษ์ระบบ  คุณธรรม” 

                                      โดย  l นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ
-   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.         สรุปการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสมาคมพนักงานเทศบาล                                              แห่งประเทศไทย และปิดการสัมมนาฯ

***************************************************

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
*** หนังสือขออนุญาตจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและโครงการ  คลิกดาวน์โหลด***

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การสมัครสมาชิก และกรรมการบริหาร สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

1. ต้องการสมัครเป็นสมาชิกพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่ ฟรี***


2. ต้องการสมัครเป็นกรรมการบริหารสมาคม (ต้องเป็์นสมาชิกตามข้อ 1 ก่อนนะครับ )
 คณะกรรมการบริหารสมาคมประกอบไปด้วย...
1.ฝ่ายวิชาการ 
2.นายทะเบียน
3. เหรัญญิก 
4.บรรณารักษ์
5. ประชาสัมพันธํ 
6.ปฏิคม
7. เลขาธิการ 
รวมกันได้ไม่เกิน 20 คน 
และอนุกรรมการตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  แยกเป็นราย ภูมิภาค และรายจังหวัดครับ 
1.ภาค เหนือ
2.ภาค อีสาน
3.ภาคกลาง
4.ภาคตะวันออก
5.ภาคใต้
 ท่านที่ต้องการสมัคร เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการให้ ระบุดังนี้ครับ 

ชื่อ สกุล .......................... ตำแหน่ง .....................................
สถานที่ทำงาน...............................................................................อำเภอ....................จังหวัด .............
รหัสไปษณีย์..............................
เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ทันที................................................
ไอดีไลน์หรือ เบอร์ไลน์.......................................................................
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร (ระบุเลยครับ )............................................

เสริ็จส่งมาที่ เมล์ tessaban2009@gmail.com  .ให้ระบุหัวเรื่อง ว่า กรรมการบริหารสมัคร......

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น

#วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา
รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๔ เรื่อง เสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๑. โครงสร้างและอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ปประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล
๓. การปฏิรูประบบการบริหารเมืองพัทยา และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองพัทยาและท้องถิ่นโดยรอบ
๔. การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองลักษณะพิเศษ
อย่างไรก็ดี สปท. ก็ได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในบางมาตราที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อให้คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ปรับปรุงภายในระยะเวลาเจ็ดวัน นับตั้งแต่กฎหมายฉบับบนี้ผ่านความเห็นชอบจาก สปท. และ ครม. ภายในระยะเวลาหนึ่งปีกว่าๆ คงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นสู่การปฏิรูปที่เราหวังไว้
ขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นผ่านมายังคณะอนุกรรมการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป


วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเตรียมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเตรียมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ โดย นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานอนุกรรมาธิการ
‪#‎เรื่องพิจารณา‬
๑. พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ หมวดปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม
๒. พิจารณาศึกษาเตรียมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ๓
‪#‎เวลา‬ ๐๙.๓๐ นาฬิกา
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ โดย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานอนุกรรมาธิการ
#เรื่องพิจารณา : พิจารณาการขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ โดยเชิญ นายพลเดช ปิ่นประทีป และ นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ร่วมประชุมในครั้งนี้...
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๓
#เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา
ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก.ท. ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ โดย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ประธาน แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ ชั้น ๕ อาคาร ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

‪#‎ประมวลภาพ‬ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙‪#‎ประมวลภาพ‬ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ และสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติต่อการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยั่งยืน ณ ห้องมารีนบอลรูม โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช พัทยา จัดโดย สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลเมืองมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
สมาคมพนักงานฯ ขอขอบคุณ
- ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย
- อดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชน ตลอดทั้งผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ทุกท่าน ครับ...