เรียนท่านสมาชิกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่รักทุกท่านข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวต่างๆ
สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่
กิจกรรมสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เลขานุการคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ

หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๒๒๔๘๐ หน้า ๑๐ คอลัมน์ < การเมืองท้องถิ่น> บทความพิเศษ : #จับกระแสการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวข้ามชาติ โดย 
สรณะ เทพเนาว์ 
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการปกครองท้องถิ่น 
เลขานุการคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ
หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทย จาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประชุมคณะกรรมการสหพันธ์องค์การข้าราชการ

ประชุมคณะกรรมการสหพันธ์องค์การข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายในอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในความเป็นพี่เป็นน้องต้องขอบคุณปลัดพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง เลขาธิการฯ และทุกท่านที่มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)ประชุม คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗

ประชุม คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำหรับการสัมมนา สปช.ในวันนี้ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จะมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยตามกรรมาธิการจำนวน ๑๘

สำหรับการสัมมนา สปช.ในวันนี้ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จะมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยตามกรรมาธิการจำนวน ๑๘ คณะ เพื่อแสดงแนวคิดภายใต้หัวข้อ “เราจะนำผลจากภาพอนาคตที่ฝันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร” เพื่อนำผลจากภาพอนาคตที่ฝันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร และในเวลาประมาณ 15.30 น.ประธาน สปช.พร้อมด้วยสมาชิก สปช.จะร่วมกันแถลงข่าว...และเช้านี้แต่ละกลุ่มนำเสนอ#‪#‎ความฝันอนาคตประเทศไทย‬ ใน ๒๐ ปีข้างหน้าที่จะส่งมอบให้ลูกหลาน โดยมีโจทย์ ดังต่อไปนี้
๑. การลดความเหลื่อมล้ำ : ทางเศรษฐกิจ : ทางด้านการเข้าถึงการศึกษา : ทางด้านการเข้าถึงทรัพยากร
๒. สังคมแห่งพลังปัญญา การใช้ข้อมูลความรู้เพื่อแก้ปัญหา สร้างมูลค่าและคุณค่า เป็นสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
๓. ชุมชนเข้มแข็ง ลดอำนาจรัฐส่วนบน ขยายอำนาจฐานการเมืองส่วนล่าง สร้างสมดุลระหว่างภาคการเมือง ราชการและปราชน
๔. ระบบทุนที่ดี (ทุนสัมมา) มีความเป็นธรรม ไม่ผูกขาด มีธรรมาภิบาล เป็นทุนที่รับใช้สังคม
๕. พลเมืองไทยมีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม วินัย ภาคภูมิใจในความเป็นไทยรับผิดชอบ เห็นแก่ส่วนรวม สุขภาพดี
๖. ระบบกฎหมายเป็นธรรม มีการบังคับใช้เสมอภาค และมีประสิทธิภาพ
๗. สังคมพหุวัฒนธรรมคนอยู่ร่วมกันได้บนความหลากหลาย เกื้อกูลแบ่งปัน
๘. ระบบเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
๙. การลดทุจริตคอรัปชั่น
๑๐. ระบบที่มีการคัดกรอง"คนดี" เข้าสู่การเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
๑๑. การกระจายอำนาจและกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจออกจากส่วนกลาง
สปช. สรุปออกเป็น ๑๑ ประเด็นสำคัญ ในการปฏิรูปประเทศ

แถลงข่าวหลังการเสร็จสิ้นสัมมนา...สรุปออกเป็น ๑๑ ประเด็นสำคัญ และแต่ละกลุ่มเห็นตรงกันในประเด็นลดความเหลื่อมล้ำในโอกาส ส่วนอีก ๑๐ประเด็นสำคัญที่แบ่งกลุ่มระดมความเห็นและนำเสนอประกอบด้วย ระบบทุนที่มีธรรมาภิบาล ระบบเศรษฐกิจที่แข่งขันได้เป็นผู้นำในภูมิภาค ระบบกฎหมายที่เป็นธรรม การลดทุจริตคอร์รัปชั่น การกระจายอำนาจและศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ พลเมืองมีคุณภาพคุณธรรม ชุมชนเข้มแข็งสมดุลอำนาจระหว่างส่วนบนอละส่วนล่าง สังคมพหุวัฒนธรรม สังคมแห่งพลังปัญญา ระบบคัดกรองคนดีเข้าสู่การเมืองทุกระดับ สำหรับประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำส่วนใหญ่เห็นตรงกันในการเริ่มปฏิรูปลดความเหลื่อมล้ำทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และการศึกษา โดยให้มีการปฏิรูปการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพิ่มสวัสดิการและค่าตอบแทนครู รวมถึงการเพิ่มคุณภาพ การใช้นโยบายคลัง- ภาษีอย่างเป็นธรรม การทำให้คนจนมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายและพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น การใช้นโยบายทางการเงินอย่างเหมาะสม และการจัดสรรที่ดินทำกินอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ในส่วนประเด็นการสร้างสังคมแห่งพลังปัญญาด้วยจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นระบบ เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอและเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ยกเลิกกฎหมาย อุปสรรค ที่เป็นปัญหาต่อการบริหารจัดการ ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นและการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น... คาดว่าการจัดสรรกรรมาธิการทั้ง ๑๘ คณะ เรียบร้อยแล้ว โดยในวันพรุ่งนี้ ช่วงเช้า(๑๑ พ. ย.) จะนำรายชื่อของแต่ละคณะเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อรับรอง จากนั้นในช่วงบ่ายจะให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะได้ประชุมเพื่อเลือกประธานและรองประธาน ส่วนวิป จะมี ๒๕ คน ประกอบด้วยตัวแทนจากคณะกรรมาธิการวิสามัญแต่ละคณะ และส่วนหนึ่งมาจาก สมาชิก สปช. ที่สมัครเข้ามา ส่วนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำ สปช. จะมองถึงโครงสร้างการปฏิรูป รวมถึงกฎหมายที่มีความเร่งด่วน ซึ่งจะมองถึงผลในระยะยาว ๒๐ ปี โดยจะมีการเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความเห็นประชาชน และเวทีเฉพาะด้านที่มีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาเสนอความเห็นและช่วยคัดกรองความเห็นที่ได้จากเวทีสาธารณะ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ....